Publikacje

PUBLIKACJE 2015

CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH

 

Lp. Tytuł publikacji Punkty
1. FRĄCZ P., ZMARZŁY D., BOCZAR T.: Characteristic of Surface Partial Discharges Measured with Ultraviolet Camera, Acta Physica Polonica A, vol. 127, No. 3, pp. 715-718. 15
2. WOLNY S.: Aging degree evaluation for paper-oil insulation carried out using the recovery voltage method,  IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 22, Issue 5, 2015, pp. 2455-2462. 25
3. PIERZGA R., BOCZAR T., WOTZKA D.: Measurements and Acoustic Analyses of Infrasound Noise Emitted by Operation of Small Building Mounted Wind Farm,  Acta Physica Polonica A, Vol. 128, No. 3, 2015, pp. 294-298. 15
4. BOCZAR T., WITKOWSKI P., BORUCKI S., CICHOŃ A.: Solving a Set of Spherical Equations for Localization of Partial Discharges by Acoustic Emission Method,  Acta Physica Polonica A, Vol. 128, No. 3, 2015, pp. 299-305. 15
5. BORUCKI S., CICHOŃ A., BOCZAR T.: Diagnostics of the Core Mechanical Construction Based on Vibroacoustic Measurements and Distribution of Temperature Field in Transformer Magnetic Circuit, Acta Physica Polonica A, Vol. 128, No. 3, 2015, pp. 306-309. 15
6. CICHOŃ A., BERGER P., WOTZKA D.: Selecting Mother Wavelet for wavelet Analysis of On-Load Tap Changer Acoustic Emission,  Acta Physica Polonica A, Vol. 128, No. 3, 2015, pp. 106-314. 15
7. KHOMA A., ZYGARLICKI J.: Surface Topology Reconstruction from the White Light Interferogram by Means of Prony Analysis, Metrology and Measurement Systems, Vol. XXII (2015), No. 4, pp. 479-490. 20
CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ          Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH
8. URBANIEC I., FRĄCZ P.: Application of UV camera for PD detection on long rod HV insulator, Measurement Automation Monitoring, vol. 61, no. 3, 2015, s. 64-67. 11
9. BERGER P., BORUCKI S., CICHOŃ A.: Możliwości zastosowania metody emisji akustycznej do diagnostyki zestawu trzech jednofazowych przełączników zaczepów zainstalowanych w transformatorze elektroenergetycznym, Przegląd Elektrotechniczny, nr 10/2015, s. 31-34. 14
10. BORUCKI S., CICHOŃ A., SKUBIS J.: Praktyczny przykład wykorzystania metody emisji akustycznej w badaniach oceny stanu technicznego olejowych przekładników prądowych o napięciu 110 kV, Przegląd Elektrotechniczny, nr 10/2015, s. 61-63. 14
11. DOŁĘGOWSKI M., SZMAJDA M.: Systemy detekcji łuku elektrycznego oparte na analizie widma przebiegu prądowego,  Elektro.info, nr 10/2015, str. 50 – 51. 6
12. URBANIEC I., FRĄCZ P.: Influence of a supply voltage value on the UV light generated by PD on HV cap insulators – a comparative analysis,  Measurement Automation Monitoring, vol. 61, no. 10, 2015, s. 470-474. 11
13. BIELECKI J., FLORKOWSKA B., FLORKOWSKI M., FURGAŁ J., GUBAŃSKI S., RAKOWSKA A., LUBERA D., MASŁOWSKI G., ONAK S., BORKOWSKI P., SKUBIS J., WAŃKOWICZ J., WŁODEK R., ZYDROŃ P.: Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika, Przegląd Elektrotechniczny, nr 3/2015, (ISSN 0033-2097, R. 91), s. 217-220. 14
14. KOZIOŁ M.: Zastosowanie spektrofotometru optycznego do badania widm sygnałów optycznych emitowanych przez wyładowania niezupełne w oleju izolacyjnym, Electrical Engineering nr 82/2015, Poznan University of Technology, s. 159-164. 9
15. SZYMANIEC K.: Badania jakości energii elektrycznej – wymagania stawiane przyrządom pomiarowym, Elektro.info, nr 6/2015, s. 76. 6
16. KUNICKI M., CICHOŃ A.: Characterization of surface type partial discharges using electrical, acoustic emission and UHF methods, Measurement Automation Monitoring, vol. 61, styczeń 2015, s. 12-15. 11
Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science
17. ZMARZŁY D., FRĄCZ P., BOCZAR T.: Analysis of Streaming Electrification Nonlinearity in Swinging Cylinder System, 2015 IEEE 11th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM), 19-22 July, 2015, Sydney, Australia, pp. 883 – 886. 10
18. BOCZAR T., ZMARZŁY D., FRĄCZ P.:  Comparative Studies of Partial Discharge Using Acoustic Emission Method and Optical Spectroscopy, 2015 IEEE 11th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM), 19-22 July, 2015, Sydney, Australia, pp. 740-743. 10
Zestawienie referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych (dotyczy konferencji  ogólnokrajowych, branżowych i lokalnych)
19. CICHOŃ A., SKUBIS J., KUNICKI M.: Analiza porównawcza metod pomiarowych wyładowań niezupełnych metodami: akustyczną, elektryczną i UHF, materiały Międzynarodowej Konferencji Transformator’15, 12-14 maja 2015, Gdańsk, s. 53-63. 0
20. KUNICKI M., CICHOŃ A.: A Simultaneous Triple Method of Measurements and Analysis of PD Phenomena in Oil Insulation, Problems Academy of Sciences, XI Scientific-Technical Conference Problems and Progress in Metrology PPM 2015, Kościelisko, 7-10 June 2015, p. 25-28. 0
21. KOZIOŁ M., BOCZAR T.: Optical Signals Emitted by Partial Discharges,  Problems Academy of Sciences, XI Scientific-Technical Conference Problems and Progress in Metrology PPM 2015, Kościelisko, 7-10 June 2015, p. 158-161. 0
22. URBANIEC I., FRĄCZ P.:  Application of UV Camera for PD Detection on Long Rod HV Insulator,  Problems Academy of Sciences, XI Scientific-Technical Conference Problems and Progress in Metrology PPM 2015, Kościelisko, 7-10 June 2015, p. 118-121. 0
23. ZMARZŁY D., NAGI Ł.: Analysis of Radiation Generated by Electrical Discharge in Insulating Fluids,  Problems Academy of Sciences, XI Scientific-Technical Conference Problems and Progress in Metrology PPM 2015, Kościelisko, 7-10 June 2015, p. 114-117. 0
24. BERGER P., CICHOŃ.: Detecting On-Load Tap Changer Mechanical Wear With Different Sensors,  Problems Academy of Sciences, XI Scientific-Technical Conference Problems and Progress in Metrology PPM 2015, Kościelisko, 7-10 June 2015, p. 110-113. 0
25. WOLNY S., ADAMOWICZ A., LEPICH M.: Influence of aging in cellulose-oil insulation samples on the parameters of the dielectric response Cole-Cole model, materiały konferencyjne 9th International Conference NEET’2015, Zakopane, Poland, June 23-26, 2015, pp. 28. 0
26. BORUCKI S., BOCZAR T., CICHOŃ A., LORENC M.: Use of the Vibroacoustic Method, Measurement Magnetizing Currents and the Frequency Response Curves (FRA) to Diagnosis Magnetic Circuit of the Small Power Transformers,  materiały konferencyjne 9th International Conference NEET’2015, Zakopane, Poland, June 23-26, 2015, pp. 93. 0
27. ZMARZŁY D., NAGI Ł.: Scintillation Detection Derived from lonized by Electrical Discharges Insulating Fluids,  materiały konferencyjne 9th International Conference NEET’2015, Zakopane, Poland, June 23-26, 2015, pp. 94. 0
28. BOCZAR T., FRĄCZ P., URBANIEC I.: Detection of partial discharges occuring on HV cylindrical insulator made of porcelain using the spectrophotometry method,  materiały konferencyjne 9th International Conference NEET’2015, Zakopane, Poland, June 23-26, 2015, pp. 106. 0
29. FRĄCZ P., URBANIEC I., FOLTYS J.: Comparison of Two Methods for Detection of UV Signals Emitted by PD on HV Insulator Made of Porcelain,  materiały konferencyjne 9th International Conference NEET’2015, Zakopane, Poland, June 23-26, 2015, pp. 107. 0
Monografie i książki
30. FRĄCZ P.: Pomiary i modelowanie procesów biologicznego oczyszczania ścieków dla potrzeb analizy efektywności energetycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2015, SiM z. 413. 20
Rozdziały w monografiach i książkach
31. CICHOŃ A., KUNICKI M., SKUBIS J., BORUCKI S.: Analiza porównawcza wyników pomiarów wyładowań niezupełnych typu powierzchniowego uzyskanych metodą elektryczną, akustyczną i UHF, Eksploatacja Transformatorów Energetycznych, tom 3, pod. red. J. SUBOCZA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Energetyki Sp. z o.o., Piekary Śląskie, 2015, s. 27-39. 10
Patenty
32. WOLNY S.: Układ do symulacji stanu izolacji preszpanowo-olejowej transformatora, zgłoszenie patentowe nr P 397583, patentu udzielono 6.07.2015. 25
33. ZYGARLICKI J.: Układ transmisji danych przez sieć elektroenergetyczną, zgłoszenie patentowe nr P 400461, patentu udzielono 16.10.2015. 25
34. ZYGARLICKI J.: Wyłącznik różnicowoprądowy, zgłoszenie patentowe nr P 399574, patentu udzielono 13.10.2015. 25
35. ZYGARLICKI J.: Układ bezpiecznego zasilania odbiorników energii elektrycznej, zgłoszenie patentowe nr P 402234, patentu udzielono 17.11.2015. 25
36. ZYGARLICKI J.: Generator arbitralny mocy, zgłoszenie patentowe nr P 399682, patentu udzielono 25.11.2015. 25
37. ZYGARLICKI J.: Układ bezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych, zgłoszenie patentowe nr P 404082, patentu udzielono 21.12.2015. 25
38. WŁÓCZYK A.:  Symulator stacji i sieci elektroenergetycznej, zgłoszenie patentowe oznaczone numerem P 399327, patentu udzielono 14.09.2015. 25
39. ZYGARLICKI J.: Układ korelacji błędów częstotliwościowych obwodów wejściowych przyrządu pomiarowego, zgłoszenie patentowe nr P 395961, patentu udzielono 16.06.2015. 25
40. ZYGARLICKI J.: Układ izolowanego prostownika napięć przemiennych, zgłoszenie patentowe nr P 395962, patentu udzielono 18.06.2015. 25
41. ZYGARLICKI J.: Wyłącznik zdalnego sterowania, zgłoszenie patentowe nr P 398175, patentu udzielono 22.06.2015. 25
42. ZYGARLICKI J.: Separowany prostownik napięć przemiennych, zgłoszenie patentowe nr P 396839, patentu udzielono 21.08.2015. 25
43. ZYGARLICKI J.: Układ stopnia sterującego i mocy wzmacniacza klasy D, zgłoszenie patentowe nr P 401306, patentu udzielono 17.09.2015. 25
44. ZYGARLICKI J.: Układ stopnia sterującego i mocy, zwłaszcza wzmacniacza klasy D, zgłoszenie patentowe nr P 401659, patentu udzielono 17.09.2015. 25
Zgłoszenia patentowe
45. ZDANOWSKI M.: Układ do badania elektryzacji strumieniowej w cieczach izolacyjnych, nr P.412898, data zgłoszenia: 29.06.2015. 2
Pozostałe artykuły
46. BERGER P.: Review of most popular on-load tap changers diagnostic methods,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 7-8. 0
47. FEDOROWICZ P.: Detection and measurement of partial discharges using an ultraviolet camera, Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 11-12. 0
48. KRZEWIŃSKI S.: Application of ofil daycor superb camera for detection of partial discharges,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 35-36. 0
49. KUNICKI M.: Characterization of surface type partial discharges in oil insulation using electrical method,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 741-42. 0
50. KUNICKI M.: Measuring setup for modeling and analyzing partial discharges phenomena in oil insulation,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 43-44. 0
51. LEPICH M.: Influence of ageing degree of aramid-ester insulation on depolarization current,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 45-46. 0
52. SCHNEIDER P.: Examination of the brain concentration level by using EEG signal,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 65-66. 0
53. SZYMANIEC K.: Continuous phenomena and voltage events in the measurement of power quality,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 73-76. 0
54. URBANIEC I.: Analysis of optical signals generated by electrical discharges on cylinder insulator,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 83-84. 0
55. URBANIEC I.: Analysis of ultraviolet signals generated by corona discharges on long ROD HV insulator,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 85-86. 0
56. WILCZEK M.: The influence of cable lines capacity distributed generation on voltage value in a power network with cooperating,  Zeszyty Naukowe, nr 355/2015, Elektryka z. 71, Politechnika Opolska, s. 91-92. 0
57. BORUCKI S., CICHOŃ A., SKUBIS J.: Praktyczny przykład wykorzystania metody emisji akustycznej w badaniach przesiewowych oceny stanu technicznego olejowych przekładników prądowych o napięciu 110kV, materiały konferencyjne 19 Konferencja Energetyki, Innowacje dla Energetyki, Arłamów, 9-11.09.2015 r., s. 55-58. 0
58. BERGER P., BORUCKI S., CICHOŃ A.: Możliwości zastosowania metody emisji akustycznej do diagnostyki zestawu trzech jednofazowych przełączników zaczepów zainstalowanych w transformatorze, materiały konferencyjne 19 Konferencja Energetyki, Innowacje dla Energetyki, Arłamów, 9-11.09.2015 r., s. 59-62. 0
59. ZMARZŁY D., BOCZAR T., FRĄCZ P.: Analysis of interferences in the acoustic measurement of partial discharges from electric power transformers, 44th Inter-Noise Congress & Exposition on Noise Control Engineering, 9-12 August 2015, San Francisco, USA. 0
60. CICHOŃ A., KUNICKI M., BOCZAR T., BORUCKI S.: Comparative analysis of PD measurements results achieved using electrical, acoustic emission and UHF methods, 44th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk, 2-6 marca 2015, Book of Abstract 0
61. CICHOŃ A., MAŃSKI p., BORUCKI S.: Doświadczenia eksploatacyjne z diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów metoda emisji akustycznej, materiały konferencyjne, Międzynarodowa Konferencja Transformator 2015, 12-14 maja 2015, s. 179-185. 0
62. URBANIEC I.: Use of PDS100 analyzer for detection of partial discharges. Zeszyty Naukowe, Politechnika Opolska nr 352/2014, Elektryka z. 70, s. 97-100. 0
63. URBANIEC I.: Review of methods to determine electric field distribution. Zeszyty Naukowe, Politechnika Opolska nr 352/2014, Elektryka z. 70, s. 101-104. 0
64. URBANIEC I.: Measurement of Partial Discharges with the Use of a High Voltage Testing System, Where PDS100 Analyser Was Used for Detection: WOFEX 2015, pp. 694-697. VŜB – Technical University of Ostrava, FEECS, 2015, ISBN 978-80-248-3787-1. 0

 

PUBLIKACJE

(2014)

I Publikacje w czasopismach naukowych
1 Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wy­kazu MNiSW

[1]        BOCZAR T., CICHOŃ A., BORUCKI S.: Diagnostic Expert System of Transformer Insulation Systems using the Acoustic Emission Method, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 21, No. 2, April 2014, pp. 854-865.

[2]        BORUCKI S., CICHOŃ A., SKUBIS J., BOCZAR T.: Repeatability Estimation for Vibration  Measurement Results of Power Transformer Core, Acta Physica Polonica A, Vol. 125, No. 6, pp. 1299-1302. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

[3]        BOCZAR T., BORUCKI S., CICHOŃ A.: Analysis of Interference Signals Generated by Vibroacoustic Vibration of Transformer Cores, Acta Physica Polonica A, Vol. 125, No. 6, pp. 1355-1359. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

[4]        FRĄCZ P., BOCZAR T., BORUCKI S.: Analysis of Optical Radiation Generated by Partial Discharges on Insulators,  Acta Physica Polonica A, Vol. 125, No. 6, pp. 1360-1366.

[5]        ZMARZŁY D., NAGI Ł., BORUCKI S., BOCZAR T.: Analysis of Ionizing Radiation Generated by Partial Discharges, Acta Physica Polonica A, Vol. 125, No. 6, pp. 1377-1379.

[6]        CICHOŃ A., BORUCKI S., WOTZKA D.: Modeling of Acoustic Emission Signals Generated in On Load Tap Changer, Acta Physica Polonica A, Vol. 125, No. 6, pp. 1396-1399.

[7]        WOLNY S., ADAMOWICZ A., LEPICH M.: Influence of Temperature and Moisture Level in Paper-Oil Insulation on the Parameters of the Cole-Cole Model, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 29, Issue 1, February 2014, p. 246-250.

[8]        ZDANOWSKI M.: Streaming Electrification of Mineral Insulating Oil and Synthetic Ester MIDEL 7131®, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 21, No.3, 2014, pp. 1127-1132.

[9]        ZYGARLICKI J., MROCZKA J.: Prony’s method with reduced sampling – numerical aspects, Metrology and Measurement Systems (M&MS), Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 521-534.

[10]       ZMARZŁY D., DOBRY D.: Analysis of Properties of Aged mineral Oil Doped with C60 Fullerenes, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 1119-1126.

 

2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW

[1]        CICHOŃ A., BORUCKI S., SKUBIS J.:  Możliwości praktycznego zastosowania metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów, Przegląd Elektrotechniczny, nr 1/2014, s. 196-198.

[2]        BORUCKI S., CICHOŃ A., SKUBIS J.: Ocena stanu technicznego konstrukcji mechanicznego rdzeni transformatorów  oparta na analizie skumulowanego widma gęstości mocy mierzonych drgań, Przegląd Elektrotechniczny, nr 1/2014,  s. 236-238. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

[3]        URBANIEC I., KRZEWIŃSKI S., FEDOROWICZ P.: Analysis of optical signals emitted by SPD on insulator model, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 60, nr 5/2014, s. 279-283.

[4]        WŁÓCZYK A.: Dobór wskaźników do analiz porównawczych poziomu strat energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych, Rynek Energii, nr I (IX), maj 2014, s. 302-307.

[5]        JEZIORNY D., KASZOWSKA B., WŁÓCZYK A.: Wpływ modernizacji sieci dystrybucyjnej na poziom start energii elektrycznej,  Rynek Energii, nr I (IX), maj 2014, s. 146-150.

[6]        KASZOWSKA B., SKAŁACKA K.: Postawy odbiorców wobec inteligentnych systemów pomiarowych – przegląd badań i możliwości ich wykorzystania w warunkach polskich,  Rynek Energii, nr I (IX), maj 2014, s. 173-177.

[7]        BERGER P., CICHOŃ A.: Deskryptory sygnałów emisji akustycznej generowanych przez nowy podobciążeniowy przełącznik zaczepów  zainstalowany w transformatorze elektroenergetycznym, Przegląd Elektrotechniczny, nr 01/2014, s. 199-201.

[8]        BERGER P., KAROLAK J., PRZYBYSZ J., WRÓBLEWSKA S.: Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy, Przegląd Elektrotechniczny, nr 01/2014, s. 242-244.

[9]        SZMAJDA M., DOŁĘGOWSKI M.: Transformacja Fouriera w procesorach sygnałowych DSP, ogólnego przeznaczenia CPU oraz jednostkach graficznych GPU, Elektro.info, nr 11/2014, str. 54 – 57.

[10]       NAGI Ł. SCHNEIDER P.; Wykorzystanie środowiska MATLAB do tworzenia aplikacji i symulacji wspomagających badania nad wyładowaniami niezupełnymi; Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, nr 78, 2014 Poznan,  s.129-133.

[11]       NAGI Ł., ZMARZŁY D. ; Analiza promieniowania rentgenowskiego generowanego przez wyładowania niezupełne w układzie ostrze-ostrze; Przegląd Elektrotechniczny, nr 10/2014, s. 82-84.

[12]       ADAMOWICZ A.: Wykorzystanie elektrycznych schematów zastępczych próbek izolacji celulozowo-olejowej do symulacji charakterystyk napięcia powrotnego, Poznan University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, nr 78, 2014 Poznan ,s. 113-119.

[13]       LEPICH M.: Analiza charakterystyk czasowych prądu depolaryzacji próbek izolacji aramidowo –olejowej pod katem oceny wpływu stopnia ich zestarzenia Poznań University of Technology Academic Journals  Engineering, nr 78, 2014 Poznan, s. 121-128.

4

 

 

 

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science

[1]        SZMAJDA M., GÓRECKI K.: The Power Quality in Low-Power Solar Off-Grid System, 16th International Conference on Higher Harmonics and Quality of Power Bucharest (Romania) 25-28 May 2014, pp. 244-248.

II Monografie naukowe1/
1 Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpań­skim, rosyjskim lub włoskim

[1]        BORUCKI S.: Used of modified vibroacoustic method for diagnostics of power transformer cores, Studia i Monografie z. 384, Oficyna Wydawnicza, Politechnika Opolska, Opole, 2014. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

2 Autorstwo monografii naukowej w języku polskim

[1]        ZDANOWSKI M.: Ocena podatności izolacji transformatorów na elektryzację strumieniową, Studia i Monografie, z. 374, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014.

[2]        SKUBIS J.: Opolska Szkoła Naukowa Diagnostyki Izolacji Transformatorów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2014.

[3]        CICHOŃ A.: Ocena stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów metodą emisji akustycznej, Studia i Monografie, z. 352, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2013.

[4]        ZMARZŁY D.: Badania jakości energii w wybranej farmie wiatrowej, Studia i Monografie, z. 378, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2014.

4 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim
6 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim
III Patenty
1 Patent na wynalazek udzielony przez UP RP lub udzielo­ny za granicą na rzecz  jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wyna­lazku oraz  wdrożenia wynalazku do stosowania

[1]        BORUCKI S.: Sposób oceny stanu technicznego transformatorów, patent nr P.394036, decyzja 19.11.2014. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

[2]        SKUBIS J.: Układ do pomiaru natężenia emisji i lokalizacji wyładowań niezupełnych  w izolacji papierowo-olejowej transformatorów, patent nr P.395011, decyzja 17.12.2014.

[3]        ZDANOWSKI M.: Urządzenie do pomiaru ładunków elektrostatycznych w ciekłych dielektrykach, P.394326, decyzja 17.12.2014.

[4]        WOLNY S.: Sposób oceny stanu technicznego izolacji papierowo-olejowej transformatorów energetycznych, patent nr P.394430, decyzja 17.12.2014.

[5]        ZDANOWSKI M.: Urządzenie do pomiaru ładunków elektrostatycznych w ciekłych dielektrykach, zwłaszcza w olejach izolacyjnych, patent nr P.394670, decyzja 23.12.2014.

[6]        ZYGARLICKI J.: Izolowany układ do pomiaru harmonicznych sygnałów elektroenergetycznych wysokiego napięcia, patent nr P.394429, decyzja 17.12.2014.

[7]        ZYGARLICKI J.: Układ do przetwarzania przebiegów wysokiego napięcia na dane cyfrowe, patent nr P.394830, decyzja 23.12.2014.

[8]        SZMECHTA M., ZMARZŁY M., BIALIC G.: Układ do poziomowania, zwłaszcza konstrukcji mechanicznych, patent nr PL 218670.

[9]        ZYGARLICKI J.: Nieizolowany zasilacz niskonapięciowy, patent nr P.395246, decyzja 23.12.2014.

5 Zgłoszenie wynalazku w UP RP lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku

[1]        ZYGARLICKI J.: Układ do pomiaru częstotliwości składowej podstawowej napięcia w sieci elektroenergetycznej, nr zgłoszenia P.407897.

[2]        ZYGARLICKI J.: Impulsowa przetwornica dławikowa, nr zgłoszenia P.408471.

[3]        ZYGARLICKI J.: Układ zarządzania przepływem energii prądu elektrycznego w systemach odnawialnych źródeł energii, nr zgłoszenia P.408469.

[4]        ZYGARLICKI J.: Układ przetwornicy napięcia stałego na napięcie przemienne o częstotliwości sieciowej, nr zgłoszenia P.408472.

V Zestawienie referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych         (dotyczy konferencji  ogólnokrajowych, branżowych i lokalnych nie wyszczególnionych w pozycji I.4)
2 Referaty opublikowane w materiałach konferencji organizowanych poza Uczelnią

[1]        CICHOŃ A., BORUCKI S., SKUBIS J.: Ocena stopnia zużycia styków podobciążeniowego przełączników zaczepów metoda akustyczną, materiały konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów, Wisła-Jawornik, 7-9 maja 2014, s. 1-8.

[2]        SKUBIS J., BORUCKI S., CICHOŃ A.: Możliwości i ograniczenia oceny wyładowań niezupełnych w transformatorach metodą emisji akustycznej, materiały konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów, Wisła-Jawornik, 7-9 maja 2014, s. 1-8.

[3]        BORUCKI S., CICHOŃ A., SKUBIS J.: Wykorzystanie zmodyfikowanej metody wibroakustycznej  do diagnostyki, materiały konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów, Wisła-Jawornik, 7-9 maja 2014, s. 1-8. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

[4]        JEZIORNY D., KASZOWSKA B., WŁÓCZYK A.: System monitorowania różnic bilansowych w TAURON Dystrybucja SA, materiały konferencyjne VI Konferencja Naukowo-Techniczna Straty Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych, 7-8 maja 2014r., s. 3-1-3-8.

[5]        ZMARZŁY D., BOCZAR T., FRĄCZ P., BORUCKI S.: High Voltage Power Transformer Diagnostics Using Vibroacoustic Method, Proceedings of 2014 IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference, June 1-5, 2014, Santa Fe, USA, pp. 1-4. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

[6]        BORUCKI S., CICHOŃ A.: Wzorce sygnałów wibroakustycznych transformatora mocy diagnozowanego z użyciem zmodyfikowanej metody wibroakustycznej, Podstawowe Problemy Metrologii PPM’2014, Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Seria Konferencje nr 19, s. 107-110. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)

[7]        BERGER P., CICHOŃ A.: Possibility of using acoustic emission method for testing  load tap changer during normal operation of the transformer, 2014 International Conference on High Voltage Engineering and Application, Poznan, Poland, pp.1-4.

[8]        WŁÓCZYK A.: Estymacja deskryptorów do oceny uzyskanych poziomów  strat energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych, materiały konferencyjne VI Konferencja Naukowo-Techniczna Straty Energii Elektrycznej w Sieciach Elektroenergetycznych, 7-8 maja 2014r., s. 7-1-7-8.

VI Podręczniki akademickie
 VII Pozostałe artykuły  (nie wymienione w poz. I – VI)

[1]        URBANIEC I.: Use of PDS100 analyzer for detection of partial discharges, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska s. 97-100.

[2]        URBANIEC I.: Review of methods to determine electric field distribution, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70,  Politechnika Opolska, s. 101-104.

[3]        BERGER P.: On-load tap changer diagnostics with acoustic emission method, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 11-13.

[4]        NAGI Ł.; X-rays generated by partial discharges in atmospheric air; Zeszyty Naukowe, nr 352/2014,          Elektryka     z. 70, Politechnika Opolska, s. 73.

[5]        KRZEWIŃSKI S.: Review of indices and measurement  methods characteristic for paper-oil insulation, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 49.

[6]        KRZEWIŃSKI S.: Monitoring systems used to evaluate technical condition of transformers, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 53.

[7]        KOZIOŁ M.: A spectrophotometric method used in the diagnosis of insulation systems in overhead lines, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 47-48.

[8]        SCHNEIDER P.: Introduction to the Brain-Computer Interface, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 91-92.

[9]        FEDOROWICZ P.: Detection and measurement of the opical signals emitted by the partial discharges, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 17-18.

[10]       FEDOROWICZ P.: Measurement of the dielectric strength of air in the non uniform field, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 19-20.

[11]       WILCZEK M.: Electrical energy loss in distribution networks with dispersed generation, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 105-106.

[12]       ADAMOWICZ A.: Repeatability of cellulose-oil insulation samples test results with application pf frequency domain spectroscopy, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 7-8.

[13]       LEPICH M.: Analysis of the time characteristics of depolarization current of samples aramid-synthetic ester Midel insulation in terms of impact moisture assessment, Zeszyty Naukowe, nr 352/2014, Elektryka z. 70, Politechnika Opolska, s. 57-60.

 

(2013)
LISTA A

[1] AKSAMIT P.: Adaptive Approach to Acoustic Car Driving Detection in Mobile Devices, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 381-383.
[2] ZMARZŁY D.: Streaming Electrification Current Model in a Round Pipe in Turbulent Regine, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 20, No. 5, 2013, pp.1497-1509.
[3] FRĄCZ P.: Measurement of Optical Signals Emitted by Surface Discharges on Bushing and Post Insulator, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 20, No. 5, 2013, pp.1909-1914.
[4] WOLNY S., ADAMOWICZ A., LEPICH M.: Influence of Temperature and Moisture Level in Paper-Oil Insulation on the Paratemers of Cole-Cole Model, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. PP Issue:99, No. TPWRD-00042-2013.
[5] BOCZAR T., CICHOŃ A., BORUCKI S., SZCZYRBA T.: Analysis of Acoustic Signals Interfering Diagnostic Measurements of Electric Power Transformer Tap Changers, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 387-390. (projekt LIDER/09/196/L-1/NCBiR/2010)
[6] BORUCKI S., CICHOŃ A., BOCZAR T., ZMARZŁY D.: The Critical Evaluation of the Vibroacoustic Criteria Used in Poland to Diagnose of Power Transformer Cores, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 391-394. (Projekt LIDER/01/17/L-2/10NCBiR/2011)
[7] CICHON A., BORUCKI S., BERGER P.: Selecting Sensor for On Load Tap Changer Contacts Degree of Wear Diagnostics, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 395-398. (Projekt LIDER/09/196/L-1/09/NCBiR/2010)
[8] FRĄCZ P., BOCZAR T., ZMARZŁY D., SZCZYRBA T.: Analysis of optical Radiation Generated by Electrical Discharges on Support Insulator, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 413-416.
[9] PIERZGA R., BOCZAR T., WOTZKA D., ZMARZŁY D.: Studies on Infrasound Noise Generated by Operation of Low-Power Wind Turbine, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 542-545.
[10] SZMECHTA M.: The Analysis of Wind Turbine Construction Safety System that Uses Vibroacoustic Diagnostics, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 574-577.
[11] WOTZKA D., BOCZAR T., MALEC T., PIERZGA R.: Analysis of Vibro-Acoustic Signals Generated during Operation of Micro Wind Turbines, Acta Physica Polonica A, Vol. 124 (2013), no. 3,2013, pp. 595-597.
[12] BORUCKI S.: Analiza wpływu wartości napięcia zasilającego transformator elektroenergetyczny na parametry rejestrowanych drgań, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 2013, nr 4/2013, ISSN 0033-2097, s. 290-292. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)
[13] CICHOŃ A., FRĄCZ P.: Dobór przetwornika pomiarowego do rejestracji sygnałów emisji akustycznej generowanych przez podobciążeniowy przełącznik zaczepów, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 2013, nr 4, s. 326-328.
[14] SZMECHTA M., BOCZAR T., ZMARZŁY D., AKSAMIT P.: Analiza niepewności pomiaru natężenia kawitacji akustycznej w mineralnym oleju izolacyjnym, Przegląd Elektrotechniczny, nr 5/2013, s. 284-286.
[15] WOLNY S., ADAMOWICZ A.: Analiza oddziaływania stopnia zawilgocenia oraz temperatury na parametry schematu zastępczego izolacji papierowo-olejowej wyznaczonych w oparciu o model Cole-Cole, Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/2013, s. 315-317.
LISTA B
[1] SZMECHTA M., BOCZAR T., ZMARZŁY D.: The influence of ultrasound signals parameters on sonoluminescence light intensity, Archives of Electrical Engineering, Vol. 62 (4), pp. 605-612 (2013).
[2] BOCZAR T., SZCZYRBA T. : Ocena wpływu warunków meteorologicznych na sprawność turbin wiatrowych, Pomiary Automatyka Kontrola nr 12/2012, s. 1044-1047.
[3] BORUCKI S., CICHOŃ A.: Ocena parametrów wibroakustycznych transformatora dużej mocy w zależności od zmian jego obciążenia, Energetyka nr 2/2013, s.159-162. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)
[4] CICHOŃ A., BORUCKI S.: Praktyczny przykład diagnostyki stopnia zużycia styków przełącznika mocy z wykorzystaniem metody emisji akustycznej, Energetyka 2/2013, s. 155-158. (Projekt LIDER/09/196/L-1/09/NCBiR/2010)
[5] ADAMKIEWICZ N., ZMARZŁY D.: Analiza czasu działania pomp w wybranej sieci kanalizacji sanitarnej, Pomiary Automatyka Kontrola nr1/2013, s. 51-54.
[6] BORUCKI S., CICHOŃ A., SKUBIS J.: Diagnostyka stanu technicznego obwodu magnetycznego transformatorów energetycznych z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody wibroakustycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 2, 2013, s. 102-105. (Projekt LIDER /01/17/L-2/10/NCBiR/2011)
[7] CICHOŃ A., BERGER P. BORUCKI S.: Analiza porównawcza wyników badań w zakresie oceny stopnia zużycia styków PPZ metodą akustyczną i oscylograficzną, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 02, 2013, s. 152-155. (Projekt LIDER/09/196/L-1/09/NCBiR/2010)
[8] ADAMKIEWICZ N., ZMARZŁY D.: Charakterystyczne parametry pracy pomp w miejskich systemach kanalizacji bytowo-gospodarczej, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, No 75, pp. 173-179.
[9] SZMECHTA M., BOCZAR T., SZCZYRBA T.: Analiza porównawcza możliwości systemów Scada w wersji off-line i on-line na przykładzie turbiny wiatrowej Tacke TW600, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, No 74, pp. 219-226.
[10] BOCZAR T., SZMECHTA M., SZCZYRBA T.: System monitorowania elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem technologii webowych, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, No 74, pp. 211-218.
[11] NAGI Ł., SCHNEIDER P.: Wykorzystanie środowiska Matlab w analizie promieniowania jonizującego wynikającego z wyładowań niezupełnych, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, No 74, pp. 167-170.
[12] KASZOWSKA B., WŁÓCZYK A., JEZIORNY D.: Zastosowanie programu bilansowania strat energii Bi-Sun do wspomagania podejmowania decyzji w spółkach dystrybucyjnych, Rynek Energii nr 1 (VIII), maj 2013, s. 101-106.
[13] WŁÓCZYK A.: Aproksymacja profilu obciążenia funkcjami sigmoidalnymi i tangensoidalnymi, Rynek Energii nr 1 (VIII), maj 2013, s. 249-254.
[14] KASZOWSKA B., SKAŁACKA K.: Niektóre uwarunkowania psychospołeczne wprowadzania inteligentnych sieci elektroenergetycznych, Rynek Energii nr 1 (VIII), maj 2013, s. 95-100.
[15] SZCZYRBA T., BOCZAR T.: Badanie efektowności turbin wiatrowych dużej mocy, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 261, 2013, s. 97-103.
[16] WOLNY S., LEPICH M., ADAMOWICZ A.: Wpływ stopnia termicznej degradacji papieru aramidowego na jego własności mechaniczne i elektryczne, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 261, 2013, s. 77-84.
[17] BIALIC G., SZMECHTA M., ZMARZŁY M.: System kontroli poziomu z laserowym pozycjonowaniem dla procedury montażu podsystemów kotła energetycznego, Pomiary Automatyka Kontrola nr 11/2013, s.183-185.

MONOGRAFIE

  • ZYGARLICKI J.: Metody Prony’ego oraz ich modyfikacje w zastosowaniach pomiarowych w elektrotechnice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2013, SiM z. 339
  • SZMAJDA M.: Czasowo-częstotliwościowe metody klasy Cohena w badaniach zakłóceń występujących w sieciach elektroenergetycznych, , Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2013, SiM z. 341.